LÒ XO TREO SH

  • Bao gồm Neoprene và lò xo nên ngăn chặn được các rung động
  • Cách ly sự truyền dẫn các rung động của ống dẫn tới cấu trúc xây dựng