LÒ XO CHỐNG RUNG GIỚI HẠN LSM

  • Có thể điều chỉnh tối ưu mức độ chiều cao.
  • Dễ dàng điều chỉnh mức độ bởi bu lông điều chỉnh.