LÒ XO CHỐNG RUNG LOẠI HỞ VOS

  • Lò xo chống rung kiểu hở VOS có thể được sử dụng với các tải bổ sung
  • Độ lệch lò xo có thể dễ dàng kiểm tra bằng mắt