TRẠM BƠM CẤP NƯỚC – XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH ĐÔNG HÀ QUẢNG TRỊ

Cấp cấp, bàn giao lắp đặt bơm cấp nước cho Xí Nghiệp Sản Xuất Nước Sạch Đông Hà – Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Quảng Trị.

Z3853402306637 0e151cc0f3a0901e5bb1421a5080328a

Z3853402340418 22f72c8e2c48fa82d61b1da69cf0848e

Z3853402341273 F2fa0ae584a3fbc1763c6ca822d6d808

Z3853402312617 Ef85b77039a75e43baae6e9b5b991c87