TRẠM BƠM CỨU HỎA – VIỆN KIỂM SÁT BA VÌ

Cung cấp, bàn giao bơm cứu hỏa cho dự án Viện Kiểm Sát Ba Vì

Z3853417528679 F7ea2e0877f36ec72cffaf22d716b0e5

Z3853417597825 4c269757de798360a347e6945944db7e

Z3853417573314 37a35ad0d5d3f2fa73062e0b2af4aa4d